Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Khóc Đời Ô Thước

Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Lòng Mẹ - Tác giả Y Vân
Đàn Bầu: Nhạc sĩ - Phạm Đức Thành
Thực hiện: Khúc Giang