Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Một Nụ Cười - Tình Người
Thơ: Một Nụ Cười - Yên Dạ Thảo
Thơ: Tình Người - Đỗ Hữu Tài
Diễn ngâm: Hương Chiều