Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Bến Chiều

 

Thơ: Yên Dạ Thảo
Nhạc: Kiều Tấn Minh
Thực hiện: Yên Dạ Thảo