Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Xuân


Thơ: Mơ Xuân
Phổ nhạc: Nguyễn Văn Thơ 
Hòa âm: Phan Thanh Hùng
Thơ & Thực hiện: Yên Dạ Thả