Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Có Phải...


Có phải anh hờn tim nhuốm đau
Tình xa tình cách tình phai màu
Vần “yêu thương” viết rã rời nét
Để mắt hạ sầu nhỏ lệ đau!

Có phải anh hờn nên tắt nắng
Xua mây lùa gió ngả nghiêng chiều
Xô hoa cánh mỏng trên cành hạ
Mưa vỡ hạt buồn rơi hắt hiu

Có phải anh hờn dệt úa thơ
Thôi ôm gối mộng dệt mong chờ
Ngưng ru điệu nhớ đêm cô quạnh
Không gọi tên người thơ lúc  mơ

Có phải anh hờn … phong kín tim?
Không vu vơ mộng không đi tìm
Tình trong cõi thật bến đời tạm
Tìm vớt trăng mơ vỡ lặn chìm!

Yên Dạ Thảo