Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Màu Thương Sợi Nhớ


Màu thương sợi nhớ mũi kim đan
Bóng mỏi canh khuya giữa nến tàn
Xóm nhỏ tay viền len dấu ái
Miền xa gót trấn đợt phong hàn
Duyên trao lính chiến trời biên ải
Áo gởi tình quê nẻo dặm ngàn
Én hãy dìu Xuân về sóng biển
Mây hồng phủ kín đỉnh bình an

Bửu Tùng
12/1/2016