Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Dòng Thi Họa - Tiếng Thời Gian Tiếng Thời Gian - Thơ Yên Dạ Thảo
Diễn ngâm: Hương Chiều

****Theo Tiếng Thời Gian - Thơ Phong Tâm
Diễn ngâm: Hương Chiều

****Níu Lại Thời Gian - Thơ Yên Dạ Thảo
Diễn ngâm: Hương Chiều

****

  

Tiếng Lòng - Thơ Đỗ Hữu Tài
Diễn ngâm: Hương Chiều